نرم افزار چاپ دستورات دارویی خوانا

s001

محصول جدید

نرم افزاری که پیش رو دارید در پی درمان دردی است که از روز پیدایش داروخانه ها و مراجعه پی در پی و رو به افزون بیماران به آن ها، گریبانگیر فرآیند نسخه پیچی و تحویل دارو شده است وعواقب سوء ناشی از آن گاه می تواند بسیار زیانبار باشد. یکی از علل مهم و شایع در عدم مصرف صحیح دارو بد خطی و ناتوانی در خواندن دستورات دارویی نوشته شده بر روی داروها در داروخانه می باشد.

جزییات بیشتر

3,600,000ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

نرم افزاری که پیش رو دارید در پی درمان دردی است که از روز پیدایش داروخانه ها و مراجعه پی در پی و رو به افزون بیماران به آن ها، گریبانگیر فرآیند نسخه پیچی و تحویل دارو شده است وعواقب سوء ناشی از آن گاه می تواند بسیار زیانبار باشد. شما که عضوی از این فرآیند(درمان) هستید قطعا با مشکلات ناشی از اشتباهات رخ داده ناشی از عدم مصرف صحیح دارو آشنا هستید. یکی از علل مهم و شایع در عدم مصرف صحیح دارو بد خطی و ناتوانی در خواندن دستورات دارویی نوشته شده بر روی داروها در داروخانه می باشد. نرم افزار چاپ دستورات دارویی خوانا جهت کمک به حل این موضوع طراحی وتهیه گردیده است.

در طراحی این نرم افزار به نکات مختلفی از جمله حجم فعالیت کاری داروخانه های مختلف و شلوغی  آنها و تاثیر عوامل موثر بر سرعت، توجه شده تا در زمان عملیات ثبت دستورات دارویی وقفه ای در فعالیت های روتین داروخانه ایجاد نگردد. بدین  منظور از موارد مختلفی استفاده شده است. ماننده تعریف کد ، انتخاب دستور براساس  سیستم تاچ، جدا سازی دستورات پر مصرف، انتخاب دستور براساس  دسته بندی های تعریف شده، تکرار چاپ آخرین دستور و تعیین تعداد چاپ دستور در زمان مورد نیاز.